Pravila Nagradne Igre

Pravila Nagradne Igre

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14, 114/22) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Kotanyi d.o.o., OIB:, 10 000, Savska cesta 116, Zagreb, OIB 54657631085, donosi sljedeća:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Kotanyi – 25 godina suradnje“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je Kotanyi d.o.o., OIB:, 10 000, Savska cesta 116, Zagreb, OIB 54657631085.

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 15. ožujka 2023. do 15. travnja 2023. na svim prodajnim mjestima Konzum na području Republike Hrvatske uključujući i Konzum internet trgovinu (dalje u tekstu „Konzum prodajna mjesta“).

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe proizvoda robne marke Kotanyi i unapređenja prodaje.

U nagradnu igru uključeni su svi Kotanyi proizvodi koji se prodaju u trgovačkom lancu KONZUM plus d.o.o., Marijana Čavića 1/a, Zagreb, OIB 62226620908.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem Konzum prodajnom mjestu na području Republike Hrvatske napraviti kupnju bilo koja tri Kotanyi proizvoda na istom računu.

Broj računa potrebno je prijaviti na jedan od načina:

 • Slanjem SMS poruke sadržaja: KOTANYI, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, kućni broj, mjesto i poštanski broj) na broj 60777. Cijena SMS poruke je 0,32 € ili 2,40 kn, PDV uključen.
 • Ispunjavanjem obrasca na internetskoj stranici www.kotanyi.com/hr/ (potrebno je upisati broj računa, ime i prezime, ulicu i kućni broj, poštanski broj i mjesto te broj mobitela ili telefona)

Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze propisane Pravilima.

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti navedene znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve punoljetne fizičke s osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i zaposlenici tvrtke New Level d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

 • 5 x Konzum poklon kartica vrijednosti 1000,00 € / 7.534,50 kn
 • 20 x Konzum poklon kartica vrijednosti 500,00 € / 3.767,25 kn
 • 25 x Kotanyi poklon paket vrijednosti 9,52 € / 71,71 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 15.238,00 € / 114.810,71 kn. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će se 17. 4. 2023. u prostorijama Priređivača s početkom u 11:00. U izvlačenje ulaze sve primljene od 15. 3. 2023. u 00:00 do 15. 4. 2023. u 23:59 (uključivo).

Dobitnici će biti izvučeni pomoću računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Izvlačenje dobitnika nadzirat će tročlana komisija te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik. Izvlačenju će biti prisutan i javni bilježnik.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti dodijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internetskoj stranici www.kotanyi.com/hr/.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku i načinu preuzimanja nagrade biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik ne može osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu, fotografiju) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14 i 114/22) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internetskoj stranici www.kotanyi.com/hr/. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internetskoj stranici www.kotanyi.com/hr/ prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri, Sudionici su suglasni da Priređivač prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami dostavili u Nagradnoj igri (ime, prezime, ulica, kućni broj, mjesto, poštanski broj i broj telefona), te se njima koristi isključivo za potrebe Nagradne igre. Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke ili ispunjavanjem obrasca na internetskoj stranici, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka je Kotanyi d.o.o., OIB:, 10 000, Savska cesta 116, Zagreb, OIB 54657631085. Izvršitelj obrade je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do povlačenja iz sudjelovanja u Nagradnoj igri. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Priređivač će navedene osobne podatke u stavku 1. ovog članka koristiti isključivo za:

 1. Objavu Dobitnika,
 2. Kontaktiranje Dobitnika radi dogovora oko dostave nagrade,
 3. Dostavljanje nagrade Dobitniku,
 4. Vođenje evidencije o sudjelovanju u nagradnim igrama.

Sudionici Nagradne igre slanjem mail-a na [email protected], imaju pravo, vezano uz osobne podatke koji se obrađuju temeljem Nagradne igre:

 1. Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Priređivač pohranio,
 2. Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Priređivač pohranio,
 3. Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Priređivač pohranio,
 4. Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Priređivač pohranio,
 5. Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se njegovi podaci ne obrađuju na definirani način,
 6. Uložiti prigovor na podatke koje je Priređivač prikupio i obrađuje.

Priređivač može podijeliti osobne podatke Sudionika s trećom stranom koja pruža uslugu pripreme i provedbe Nagradne igre, a s kojom Priređivač surađuje, te s trećom stranom koja provodi u ime Priređivača i za njegov račun sve aktivnosti vezane za organizaciju isporuke Nagrade. Priređivač je ovlašten otkriti osobne podatke Sudionika i onda kada je to nužno radi poštivanja njegovih zakonskih obveza.

Sudionik ima pravo izmijeniti bilo koji osobni podatak slanjem emaila na adresu [email protected], u kojem je Sudionik dužan navesti svoje ime i prezime, adresu te podatke koje želi izmijeniti.

Priređivač poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Sudionik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Priređivač provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na internetsku stranicu www.kotanyi.com/hr/ ili s nje te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Kotanyi d.o.o., Savska cesta 116, 10 000 Zagreb
Ova Pravila odobrilo je Ministarstvo financija RH, Rješenjem klasa: UP/I-460-02/23-01/89, UR. BROJ: 513-07-21-01-23-2 od 13. ožujka 2023. godine.