Privaatsusavaldus

Selles privaatsusavalduses antakse ülevaade sellest, kuidas Kotányi teie andmeid töötleb.

1. Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 13 kohane teave

Selle privaatsusavalduse eesmärk on teavitada teid teie andmete kasutamise eesmärgist, laadist ja ulatusest ning teie õigustest seoses teie andmetega.

2. Vastutav andmetöötleja

Kotányi GmbH (“Kotányi”)
Johann-Galler-Straße 11
2120 Wolkersdorf im Weinviertel
Telefon: +43 (0) 2245 5300-1000
Faks: +43 (0) 2245 5300-1019
E-post: [email protected]

3. Töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Isikuandmeid töödeldakse üksnes teie nõusoleku, olemasoleva lepingu, seadusandlike sätete või Kotányi õigustatud huvi õiguslikul alusel.

Lisaks kogume ainult selliseid isikuandmeid, mille olete meile andnud selgesõnaliselt ja vabatahtlikult, näiteks tööpakkumiste portaalis tööpakkumisele kandideerides või uudiskirja tellides.
Seda tüüpi andmeid kasutame üksnes nõuetele vastavuse eesmärgil ja kooskõlas asjakohaste seadusesätetega; mis tahes muu kasutamine toimub ainult teie nõusolekul.

4. Andmete säilitamine

Kui te meie veebilehele sisenete, säilitatakse andmeid ajutiselt meie serveris andmeturbe eesmärkidel. Iga andmekirje sisaldab järgmist:

 • Lõppseadme IP-aadress.
 • Juurdepääsu ajatempel (kuupäev, kellaaeg).
 • Taotletud faili nimi.
 • Kasutatud seadme tüüp.
 • Kasutatud brauseri nimi.
 • Määratud brauserikeel.
 • Kasutatud operatsioonisüsteemi nimi.
 • Edastatud andmete hulk.
 • Juurdepääsu olek (fail edastatud, faili ei leitud vms).
 • Interneti teenusepakkuja nimi.
 • Mis tahes täidetud vormide sisu.

4.1 Õiguslik alus

Salvestatud andmed aitavad meil tuvastada võimalike tehniliste probleemide põhjuseid, optimeerida tehniliselt meie internetis esindatust ja tagada meie IT-taristu turvalisust. Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt on meil õigustatud huvi nende andmete ajutiseks säilitamiseks.

Nende andmete kogumine on vajalik meie veebilehe käitamiseks. Seetõttu ei ole veebilehe külastajatel õigust esitada vastuväidet.

5. Andmete ja teabe turvalisus

Teie andmete töötlemisele kohaldatakse järgmisi tehnilisi ja korralduslikke meetmeid (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 32):

 • Kõigi töötajate konfidentsiaalsusdeklaratsioon.
 • Mitmetasemelised juurdepääsukontrollid.
 • Mitmetasemelised kasutaja autentimiskontrollid.
 • Videojälgimine.
 • Individuaalse autoriseerimise kontseptsioonid.
 • SSL-i kaudu krüptitud suhtlus.
 • Turvaline IT-taristu.

6. Andmete jagamine

Teie andmeid jagatakse kolmandate isikutega ainult järgmistel eesmärkidel:

 • isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a
 • isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b
 • isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c
 • isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f

7. Tööle kandideerimise protseduur

Töötleme teie isikuandmeid vastavalt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse (EL-i GDPR) sätetele ulatuses, mis on vajalik töösuhte loomise üle otsustamiseks. Selle õiguslik alus on GDPR-i artikkel 88 ja, kui on kohaldatav, GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt b, mis puudutab lepingu täitmist või enne lepingu sõlmimist tehtavaid toiminguid.

Vajaduse korral võime teie isikuandmeid töödelda ka juriidilise kohustuse täitmiseks (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt c) või mis tahes meie vastu esitatud õigusnõuete vastu kaitsmiseks. Selle õiguslik alus on GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f. Õigustatud huvi võib olla näiteks tõendamiskoormis Saksamaa võrdse kohtlemise seaduse (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – AGG) kohases menetluses. Kui annate meile selgesõnalise nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks konkreetsel eesmärgil, on töötlemise õiguslik alus teie nõusolek vastavalt GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktile a. Antud nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta mõjuga tulevikus (vt 12. jagu).

Kui sõlmite meiega töösuhte, annab GDPR-i artikkel 88 meile õiguse jätkata nende isikuandmete töötlemist, mille oleme teilt juba selle töösuhte eesmärgil saanud, ulatuses, mis on vajalik selle töösuhte täitmiseks või lõpetamiseks või seaduse, palgakokkuleppe või töö- või teenuseleppe (kollektiivlepingu) alusel töötajate huve kaitsva poole õiguste ja kohustuste täitmiseks.

Teie nõusolekul väljastatud andmeid talletatakse meie tööle kandideerimise andmebaasides, et saaksime teid tulevikus teavitada Kotányi uutest tööpakkumistest, kui asjakohast ametikohta pole praegu saadaval. Sellel eesmärgil talletatakse teie andmeid kuus kuud. Kui annate selgesõnaliselt nõusoleku, võib seda perioodi pikendada 12 kuuni.

7.1 „CVlizer“

Kui saadate oma taotluse paberkujul (st mitte elektroonilisel teel), kasutame selle kiiremaks töötlemiseks teenust „CVlizer“, mida pakub JoinVision E-Services GmbH, FN271009v, Wehrgasse 28, 1050 Viin, Austria („JoinVision“).

7.1.1 Andmete töötlemise leping

Andmeid töödeldakse pärast Kotányi ja JoinVisioni vahel GDPR-i artikli 28 kohaselt andmete töötlemise lepingu sõlmimist ning sellele kohaldatakse asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid.

8. Küpsised

Küpsised on väikesed tekstifailid, mille teie külastatavad veebilehed salvestavad brauseri kaudu teie kasutatavasse lõppseadmesse. Neid tekstifaile saab kasutada teie tuvastamiseks või teie käitumise analüüsimiseks.

Me ei paiguta funktsioon-, statistika- ega turundusküpsiseid ilma teie selgesõnalise nõusolekuta. Küpsiste eelistusi saate täpsustada ka oma veebibrauseri sätetes.

Lisateavet leiate oma brauseri tugiportaalist.

8.1 Usercentricsi nõusoleku haldamise platvorm

Teie lõppseadmesse paigutatavate küpsiste üle otsustamiseks saate kasutada nõusoleku haldamise platvormi, mida pakub Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Saksamaa (https://usercentrics.com).

Oma otsuse saate igal ajal tagasi võtta või seda muuta.

Meie kasutatavate teenuste kohta üksikasjaliku teabe lugemsieks klõpsake lehe allservas küpsiste sätete linki või klõpsake siin.

Lisaks sellele teabele oleme sõlminud mitmete andmetöötlusteenuse pakkujatega GDPR-i artikli 28 kohaseid andmetöötluslepinguid.

8.2 Teie privaatsuse kaitseks võetavad lisameetmed

8.2.1 Google

8.2.1.1 IP anonümiseerimine

Kui olete sellel veebilehel IP anonümiseerimise aktiveerinud, eemaldab Google esmalt teie IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikides ja teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu liikmesriikides. Täielik IP-aadress saadetakse ainult Goolge’i serverisse USA-s ja eemaldatakse seal erijuhtudel.

8.2.1.2 Andmete töötlemise leping

Andmeid töödeldakse pärast Kotányi ja Google’i vahel GDPR-i artikli 28 kohaselt andmete töötlemise lepingu sõlmimist ning sellele kohaldatakse asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid.

9. Uudiskiri

Kui soovite tellida Kotányi uudiskirja, vajame minimaalselt meiliaadressi, kuhu uudiskiri saata tuleks. Muud teavet kasutatakse uudiskirja teile kohandamiseks või tagasiside andmise võimaldamiseks. Kasutame uudiskirja tellimuste puhul kahekordset kinnitussüsteemi. Teisisõnu, me saadame teile uudiskirju ainult juhul, kui olete meile andnud oma meiliaadressi ja seejärel kinnitanud tellimuse, klõpsates selleks meie saadetud meilisõnumis linki. Teeme seda selleks, et ainult antud meiliaadressi ehtne kasutaja saaks tellida uudiskirja teenuse. Teie kinnitus tuleb anda kohe pärast meilisõnumi saatmist, muidu kustutatakse teie tellimus ja meiliaadress meie andmebaasist. Kuni teie kinnituse saamiseni ei aktsepteeri meie uudiskirjateenus sellelt meiliaadressilt tulevaid lisasõnumeid. Uudiskirja tellimuse saate alati tühistada.

Kui soovite tellimuse tühistada, kasutage meiega ühenduse võtmiseks kontaktandmeid jaotises „Vastutav andmetöötleja“ või tühistage tellimus lingi kaudu, mille leiate iga uudiskirja allservast. Kui te saate meilt uudiskirju, kogume statistilisi andmeid, mis võimaldavad meil teenust optimeerida. Teie tellitavad uudiskirjad ja nende kasutamine määratakse igale kliendile uudiskirja tarkvaras.

9.1 Õiguslik alus

Saadame uudiskirju GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktide a ja f ning GDPR-i artikli 7 alusel.

9.2 „eyepin“

Kasutame uudiskirjade saatmiseks ettevõtte eyepin GmbH („eyepin“) (https://www.eyepin.com), Billrothstraße 52, 1190 Viin, Austria) meiliturundusteenust. Meie uudiskirjade adressaatide meiliaadresse ja muid selle teabe osana täpsustatud andmeid talletatakse eyepini serverites Austrias. eyepin töötleb andmeid ainult oma privaatsusavalduse kohaselt (https://www.eyepin.com/de/datenschutz – saadaval ainult saksa keeles). Isikuandmeid ei jagata kolmandatele isikutele reklaami, turunduse ega turu-uuringute eesmärgil.

9.2.1 Andmete töötlemise leping

Andmeid töödeldakse pärast Kotányi ja eyepini vahel GDPR-i artikli 28 kohaselt andmete töötlemise lepingu sõlmimist ning sellele kohaldatakse asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid.

10. Lingid

Kuigi kingid, mis viivad teid teistele veebilehtedele, valitakse ja kontrollitakse hoolikalt, ei saa me võtta mis tahes vastutust lingitavate väliste veebilehtede sisu eest.

11. Vanusepiirang

Me ei töötle ühelgi juhul alla 14-aastaste laste isikuandmeid. Kui te ei ole veel nõutavasse vanusesse jõudnud, lõpetage meie teenuste kasutamine ja küsige abi oma seaduslikult hooldajalt.

12. Andmesubjekti õigused

Isikuandmete kaitse üldmäärus annab andmesubjektidele järgmised õigused:

  • Õigus tutvuda andmetega (GDPR-i artikkel 15)
  • Õigus andmete parandamisele (GDPR-i artikkel 16)
  • Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) (GDPR-i artikkel 17)
  • Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele (GDPR-i artikkel 18)
  • Andmete ülekandmise õigus (GDPR-i artikkel 20)
  • Õigus esitada vastuväiteid (GDPR-i artikkel 21)
  • Õigus oma nõusolek tagasi võtta (GDPR-i artikli 7 lõige 3)
  • Õigus esitada järelevalveasutusele kaebus (GDPR-i artikkel 77)

Austria: Austria andmekaitseasutus, Barichgasse 40-42, 1030 Viin

Kui teil on andmekaitse või oma õiguste kasutamise kohta üldisi küsimusi, kasutage meiega ühenduse võtmiseks jaotises „Vastutav andmetöötleja“ toodud kontaktandmeid.

Kuna me ei saa andmesubjektide taotlusi töödelda enne isikusamasuse kontrollimist, esitage palun kehtiv ametlik fotoga isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart).